Projekti


TEKOČI projekti

 • EMPOWERING PUBLIC FOOD PROCUREMENT – pooling tools and good practices for public and local authorities towards sustainable food procurement; 2017-2019.
 • ECOGARD – Supporting access to training and qualification of people with disabilities through development of VET course on Ecological Vegetable Gardening based on ECVET learning outcomes. Sofinancer: Evropska unija (program Erasmus+); 2017-2020.


Zaključeni projekti


 • LiveSeed – Improving the performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe; 2017-2021.
 • PLAID (FarmDemo)– Peer-to-peer learning: accessing innovation through demonstration.
 • FertilCrop – Izboljšanje rodovitnosti tal v sistemih ekološke pridelave (Managing fertility buildingin organic cropping systems); 2015-2017.
 • GREEN SURGE – Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy; 2013-2017.
 • COBRA – Coordinating Organic Plant Breeding Activities for Diversity (Koordinacija ekološkega žlahtnjenja za večjo diverziteto). Evropski raziskovalni projekt v okviru ERA-NET CORE Organic II – Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming. Sofinancer: EU; 2013-2015.
 • Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Zagotovimo.si hrano za jutri. Partnerji: Univerza v Ljubljani (FF), Univerza v Mariboru (FKBV, FOV); 2011-2013.
 • Partner v projektu Nadaljnji razvoj politike ekološkega kmetijstva v Evropi, s posebnim ozirom na širitev EU (EUCEEOFP), Further Development of Organic Farming Policy in Europe, with Particular Emphasis on EU Enlargement. Sofinancer: Evropska komisija, 5. okvirni raziskovalni program Evropske unije; 2003-2005.
 • Partnerstvo v raziskovalno-razvojnem projektu Soil and water management in agricultural production in urban areas of CEE/NIS countries. Ravnanje s tlemi in vodo v kmetijstvu v urbanih območjih držav Srednje in Vzhodne Evrope. Mednarodni projekt, koordinator ETC Netherlands. Sofinancer: Evr. komisija DG XII (Inco-Coopernicus Program); 1998-2001.
 • Standardizacija in nadzor ekološkega kmetijstva. Naročnik: MKGP; Ciljni raziskovalni program; 1998.


 • Kompost gre v šolo – Kompostiranje je več kot recikliranje. Spodbujanje lastnega kompostiranja od šolskih in hišnih vrtov do malih skupnostnih projektov. Sofinancer: Eko sklad, MOP; 2018-2019.
 • Užitni in čutni parki v občini PivkaLAS med Snežnikom in Nanosom; 2018.
 • EAThink2015 – Jej lokalno, misli globalno! – Global Learning for Change in EYD2015 and Beyond: European Youth Engagement from School Gardens to Sustainable Food Systems (Globalno učenje za spremembe v EYD2015 in onkraj: Evropsko angažiranje mladih od šolskih vrtov do trajnostnih prehranskih sistemov). Sofinancer: EU; 2015-2017.
 • Šolski vrtovi v shemi šolskega sadja in zelenjave v šolskem letu 2015/2016. Naročnik: MKGP, plačnik: ARSKTRP; 2016.
 • Šolski vrtovi v shemi šolskega sadja in zelenjave v šolskem letu 2014/2015. Naročnik: MKGP, plačnik: ARSKTRP; 2015.
 • Izobraževalni projekt Usposabljanje za Ukrep ekološko kmetovanje iz PRP RS za obdobje 2014-2020. Naročnik: MKGP, plačnik: ARSKTRP; 2015.
 • Ljubljanska ekovrtnarska gverila: raziskujemo in delimo. Sofinancer: MOL; 2015.
 • Projekt Preparing for the Future – European Concept of Code of Good Organic Retailing Practice, program Erasmus+. E-študij na daljavo za zaposlene in upravo za ekološke trgovine. Sofinancer: EU (program Erasmus+); 2014-2016.
 • Projekt Javna skupna zasaditev biodiverzitetnega vrtička v urbani Ljubljani z učenci ljubljanskih šol in hkrati člani naše Mreže Šolskih ekovrtov. Sofinancer: MOL; 2014.
 • Projekt Mind the CAP – Organic for a sustainable future. Sofinancer: EU, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja; 2013-2014.
 • Projekt Trubarjeva zelena tržnica. Sodelovanje s kulturnim društvom Prostorož in MOL; 2012-2013.
 • Projekt Ekopartner. Projekt Partnerstvo za razvoj ekološkega kmetijstva (EKOPARTNER). Švicarski partner: Raziskovalni inštitut za ekološko kmetijstvo FiBL; 2011-2012.
 • Sodelovanje v partnerskem projektu z naslovom Sustainable Viticulture on Farm v okviru programa Vseživljenjsko učenje. Sofinancer: Grundtvig partnerstvo; 2012-2013.
 • Sodelovanje v projektu študije Evaluation of the EU legislation on organic farming. Koordinator: Johann Heinrich von Thünen Institute. Financer: Evropska komisija; 2012-2013.
 • Projekt Šolski ekovrt se je začel 15. 1. 2011, s podporo Švicarskega prispevka. Ob zaključku projekta je sredi leta 2012 projekt prerasel v program Šolski ekovrtovi, z bogatim naborom dejavnosti za podporo šolam in vrtcem pri oblikovanju, razvoju in učni rabi šolskega ekovrta.
 • Sodelovanje z ustanovo Umanotera v projektu Plan B za Slovenijo.
 • Vodenje procesa oblikovanja akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo v Črni Gori in izdelava predloga akcijskega načrta; Technical Assistance with Developing a National Action Plan for Ministry of Agriculture and Rural Development Montenegro. Sofinancer: Organic Agriculture Development Programme, MAFWM; 2011.
 • Sodelovanje z ustanovo Umanotera v projektu Slovenija znižuje CO2: dobre prakse; 2011.
 • Evropa 2020 – zadnji vlak za trajnostno kmetijstvo v Sloveniji? Sofinancer: Urad vlade RS za komuniciranje; 2012.
 • Civilna družba kot partner pri določanju in doseganju ciljev EU 2020 in NRP, ter konkretni predlogi za okolje – kmetijstvo. Sofinancer: Urad vlade RS za komuniciranje; 2011.
 • Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015, v okviru CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 (V4-0514-09). Sofinancerji: Javna agencija za raziskovalno dejavnost in MKGP; 2008-2010.
 • Razprava slovenskih organizacij civilne družbe o Strategiji Evropa 2020 na osnovi Manifesta Pomladne zveze. Sofinancer: Urad vlade za komuniciranje; 2010.
 • Skok naprej: izvajanje akcijskega načrta za ekokmetijstvo. Sofinancerji: Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem; 2008-2009.
 • Priprava okoljskih NVO na predsedovanje Slovenije EU. Krepitev zmožnosti slovenskih okoljskih organizacij za dejavno sodelovanje pri pripravi na slovensko predsedovanje Svetu EU v l. 2008.
 • Koalicija za trajnostni razvoj podeželja (Koalicija TRP). Koalicijo TRP so ustanovile NVO in regijski park. 2006.
 • Prispevek NVO k Akcijskim načrtom za ekološko kmetijstvo – EU in nacionalni. Sofinancerji: EU/PHARE SPP, Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; 2004-2005.
 • Skupni spletni portal EKOKMETIJSTVO. Skupni spletni portal nevladnih organizacij o ekološkem kmetijstvu. Sofinancer: Urad vlade RS za informiranje; 2005.
 • Razvojni projekt Preusmerjanje kmetij na območju MOL v ekološko kmetijstvo. Spodbujanje preusmerjanja kmetij z območja MOL v ekološko kmetijstvo in strokovno-tehnična pomoč kmetijam pri preusmerjanju. Sofinancer: MOL; 1998-2009.
 • Razvojni projekt Kmečka tržnica z ekološkimi živili v Ljubljani. (Vzpostavitev in razvoj prve slovenske tržnice z živili iz nadzorovane ekološke pridelave.) Sofinancer: MOL; 1999-2009.
 • Ekološka kmetija kot učna delavnica varstva okolja in narave. Oblikovanje in nadaljnji razvoj sodelovanja med OŠ in ekološkimi kmetijami z namenom izobraževanja otrok o okoljskih temah. Ljubljana; 2000-2009.
 • Ekopraznik v Ljubljani je največja slovenska prireditev, namenjena predstavljanju ekoživil, ekološkega kmetijstva in ponudbe za eko in zdravo življenje. Poteka vsako leto v Ljubljani na Pogačarjevem trgu v začetku septembra; od leta 2002 dalje.
 • Partner v projektu Evaluation of European Organic Farming Action Plan (ORGAP). Določitev indikatorjev, spremljanje implementacije nacionalnih in EU akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo. Sofinancer: Evropska komisija, 6. okvirni raziskovalni program EU; 2005-2008.
 • Partner v projektu Sustainable Europe – Rural Educational Centres (SEREC). Ustanovitev mrežne povezave med centri za trajnostni razvoj podeželja. Partnerji: Ecological and Cultural Assosiation Seed (PL), Field Studies Council (UK), Brenderup Folk High School (DK), People and Water (SK), Tipperary (NR) Vocational Education Committee (IR), Italian Landscape Exploration (IT), National Youth Association for Family Action (PT), Provincial Rural Advisory Centre (PL), Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences – Agricultural University (PL), ITR (SI). Sofinanciranje Program Socrates/Grundtvig, EU; 2004-2005. 
 • Sodelovanje v mednarodnem projektu (7 partnerjev iz 8 držav) Organic Farming Inputs (ORGIN). Projekt je posvečen preučevanju inputov (gnojila, semena, sredstva za varstvo rastlin, krma …) v ekološkem kmetijstvu v državah EU, z namenom uskladitve predpisov in prakse na ravni EU. Sofinancer EU; 2004-2005.
 • Sodelovanje v mednarodnem projektu Organic Farming Revision (ORGREV). Projekt je posvečen pregledu stanja standardov in zakonodaje za ekološko kmetijstvo in možnostih za harmonizacijo na ravni EU. Sofinancer EU; 2005-2006.
 • Partner v EU projektu YouthFarm, priprava izobraževalnega paketa in sistema za mlade kmete v novih članicah EU. Program Leonardo da Vinci, EU; 2004-2005.
 • Partner v projektu Okoljski center, skupni projekt 5 NVO za vzpostavitev centra za varstvo okolja; 2004-2005.
 • Projekt KUHINJA SONCA: kuhajmo – jejmo EKO in ZDRAVO. Finančna podpora Ministrstva za zdravje v okviru izvajanja Programa varovanja in krepitve zdravja; 2003–2005.
 • Partner v projektu Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO).Projekt je posvečen preučevanju aktualnih težav in iskanju rešitev na področju ekološke reje živali – zdravje živali in varnost živil. Sofinanciranje EU, Skupna akcija (Concerted Action) EU QRLT – 2001; 2003-2005.
 • Partner v projektu Strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti. Partnerji: FF – Oddelek za geografijo, BF – Inštitut za agrarno ekonomiko, Inštitut za trajnostni razvoj. ITR je preučeval razvoj in stanje trženja ekoživil v Sloveniji ter potenciale za trženje slovenskih ekoživil. Sofinancerji: MZ, MKGP (CRP Konkurenčnost Slovenije 2001-2006); 2004.
 • Partner v projektu GSO in ekološko kmetijstvo. Organizacija in izvedba 8. Ekosimpozija Alpe Jadran v Ljubljani, na temo uporabe GSO v (ekološkem) kmetijstvu. Partnerstvo z Zvezo BIODAR. Sofinancerji: Delegacija EK v Sloveniji, MOL, MOPE; 2004-2005.
 • EkoAgroTurizem. Vzpostavljanje osnov za razvoj zelenega turizma na podeželju/ekoloških kmetijah: specialistično usposabljanje, informativni seminarji, priprava in izdaja izobraževalnega gradiva – priročnika; ponudba ekoturističnih kmetij. Sofinancerji: EU/PHARE SPP, Urad vlade RS za informiranje; 2003.
 • Projekt Odstranimo ovire za trajnostni razvoj podeželja. Regionalne delavnice, zaključna nacionalna konferenca in izdaja publikacije o ovirah za trajnostni razvoj podeželja, z vidika vstopa Slovenije v EU. Sofinancerji: Delegacija Evropske komisije v RS (program PHARE SPP), Urad vlade RS za informiranje; 2002.
 • Koalicija NVO za trajnostni razvoj podeželja in kmetijsko-okoljski program. Vzpostavitev koalicije okoljskih NVO z namenom promocije trajnostnega razvoja podeželja ter usposobitvi okoljskih NVO za lobiranje za okoljsko ustrezno kmetijsko politiko, s pomočjo izboljšanja znanja NVO glede kmetijske politike na nacionalni in EU-ravni. Sofinancerji: Ministrstvo za evropske zadeve, Urad vlade RS za informiranje; 2002.
 • Projekt Izvajanje živalim prilagojene reje na slovenskih kmetijah v skladu z zahtevami EU. Izobraževanje o ekološki živinoreji na 2 ravneh: 2-dnevno izobraževanje za domače strokovnjake in 4 enodnevni tematski seminarji na terenu (gradnja/preurejanje hlevov, reja in prehrana govedi/drobnice). Sofinancer: Delegacija Evropske komisije v Sloveniji (PHARE SPP); 2001.
 • Partner v mednarodnem projektu Eco-agroturismo. Nosilec: AIAB – Assoziazione Italiana Agricultura Biologica (IT); partnerske organizacije: AGÖL – Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau, Nemčija; ITR Slovenija. Raziskava stanja v treh državah ter razvoj izobraževalnega programa za trajnostni turizem na ekoloških kmetijah. Program Leonardo da Vinci (financiranje Evropske komisije); 2000-2001.
 • Vstop v EU – priložnost za trajnostno kmetijstvo, zavarovana območja in podeželje. Serija 5 regionalnih posvetov z delavnicami za udeležence (kmetje, NVO, lokalne skupnosti, javne službe …) in zaključno nacionalno konferenco. Sofinancerji: Delegacija Evropske komisije v RS (program PHARE SPP), Urad vlade RS za informiranje, MOP, MKGP; 2000.
 • Koordinacija mednarodnega razvojnega projekta Certification of Ecological Farms in Slovenia, BiH and Croatia, v okviru katerega je bilo organizirano izobraževanje za nadzornike ekoloških kmetij iz 3 držav. Sofinancer: REC – Regionalni zavod za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Budimpešta, MOP; 1998-1999.
 • Razvojni projekt Vrt biotske raznovrstnosti v bodočem regionalnem parku Snežnik. Sofinancer: MOP; 1999.
 • Projekt Kmetijstvo in voda – predstavitev problematike onesnaževanja voda s strani kmetijstva. Sofinancerji: MOP, ZOD; 1997.
 • Projekt Prvo slovensko združenje za ekološko kmetijstvo, 1997.
 • Izdelava Priporočil za ekološko kmetijstvo v Sloveniji (maj 1996), ki jih je MKGP l. 1997 izdalo kot brošuro.
 • Izdaja informacijskega paketa Kmetijstvo za prihodnost: brošura, zloženka in plakat o ekološkem kmetijstvu. Sofinancerji: MOP, MKGP, Schweisfurth Stiftung; 1996.


 

 


Comments are closed