Ekološko kmetijstvo v MOL


Preusmerjanje kmetij v Mestni občini Ljubljana v ekološko kmetijstvo

Na Inštitutu za trajnostni razvoj smo od l. 1998 do 2009 izvajali program Preusmerjanje kmetij v Mestni občini Ljubljana v ekološko kmetijstvo, ki ga je sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Glavni namen programa je bil, da kmetije v MOL spodbudimo k preusmeritvi v ekološko kmetijstvo ter jim nudimo vsestransko podporo tako pri preusmeritvi, kot pri nadaljnjem ekološkem kmetovanju, razvoju kmetije ter pri trženju ekoživil.

Od leta 2010 dalje ITR še naprej sodeluje s posameznimi zainteresiranimi kmetijami.


Zakaj ekokmetijstvo v MOL?

Mestna občina Ljubljana (MOL) načrtno podpira razvoj ekološkega kmetijstva na svojem območju. Na MOL so v ekološkem kmetijstvu prepoznali usmeritev, ki lahko pomaga pri:

 • varovanju talne vode – zalog pitne vode pred onesnaženjem (vodovarstvena območja v MOL);
 • oskrbi Ljubljane s kakovostnimi živili ekološkega porekla (ekotržnica; neposredna prodaja na kmetijah, ekoživila v šolah, ponudba v trgovinah);
 • zagotavljanju boljšega dohodka kmetijam v MOL ter s tem pri ohranjanju poseljenosti podeželja in kulturne krajine kot kakovostnega življenjskega in sprostitvenega prostora za Ljubljančane, prebivalce MOL in njene obiskovalce;
 • ohranjanju naravnega bogastva v MOL (predvsem Ljubljansko Barje);
 • osveščanju mladih in širše javnosti o pomembnosti varovanja okolja.


Ekokmetije v MOL

V letu 1998 v MOL še ni bilo nobene ekološke kmetije v nadzoru ekološke pridelave, ob koncu leta 2008 pa že 17. Od tega jih je 11 že pridobilo naziv »ekološka kmetija – EKO« (zaključeno preusmerjanje), ostale so v preusmerjanju.

Seznam kmetij v nadzoru ekološke pridelave v MOL – stanje konec l. 2008:

 1. Bizjan Milan (EKO), Podgrajska cesta 9 c, 1129 LJUBLJANA
 2. Čemažar Anton, Kleče 25, 1000 Ljubljana
 3. Ekološka kmetija Avšič (EKO), Savlje 90 a, 1000 LJUBLJANA
 4. Ilar Anica, Lipe 20, 1000 Ljubljana
 5. Košir Rozalija (EKO), Kozarska 1, 1000 LJUBLJANA
 6. Kranjec Emil, Kajakaška cesta 53, 1211 Ljubljana – Šmartno
 7. Leskovšek Pavla, Litijska c. 313 a, 1261 Lj-Dobrunje
 8. Ložar Albin (EKO), Ižanska c. 293, 1000 LJUBLJANA
 9. Močilnik Ana (EKO), Rašica 2, 1211 Lj.-Šmartno
 10. Posestvo Razori (EKO), Majda Čuš, Zagradišče 13, 1261 LJUBLJANA
 11. Pupis Miha (EKO), Črna vas 265, 1000 LJUBLJANA
 12. Studen Stane, Silva (EKO), Obrije 23 b, 1000 LJUBLJANA
 13. Suhoveršnik Alojz, Spodnje Gameljne 36, 1211 Ljubljana – Šmartno
 14. Tome Anton, Kajakaška cesta 61, 1211 Ljubljana – Šmartno
 15. Zeleni hit d.o.o. – rastlinjak (EKO), Savlje 90 a, 1000 LJUBLJANA
 16. Žagar Aleš (EKO), Orle 21 b, 1000 Ljubljana
 17. Žulj Drago (EKO), Knezov štradon 34, 1108 Lj – Vič

Poleg tega je v program »Preusmerjanje …« vključenih še približno 20 kmetij, ki se zanimajo za preusmeritev, in približno 150 kmetij na vodovarstvenem območju MOL.


Razvoj programa

L. 1997 smo na Inštitutu za trajnostni razvoj na osnovi zanimanja MOL pripravil predlog razvojnega projekta Preusmerjanje kmetij v Mestni občini Ljubljana v ekološko kmetijstvo, ki smo ga pilotno začeli izvajati l. 1998 na dveh kmetijah. V tem času je bilo ekokmetijstvo v Sloveniji še povsem na začetku, saj sta bili leto prej ustanovljeni prvi dve združenji ekokmetov in so bili sprejeti prvi zasebni standardi, l. 1998 pa so se kmetije prvič lahko vključile v sistem nadzora ekokmetovanja.

Kmetije se za preusmerjanje ponavadi odločijo počasi, po temeljitem premisleku, večletnem spoznavanju ekološkega kmetijstva, opazovanju izkušenj drugih ekokmetij, prilagajanju načina gospodarjenja standardom oziroma zakonodaji za ekološko kmetijstvo – kar ni vedno enostavno (preureditev hleva, zagotovitev izpusta za živali, idr.).  Pomembna je vztrajnost in prilagodljivost na strani kmetov in nič manj na naši strani.

Zato skušamo program stalno razvijati v skladu s potrebami ter željami MOL in kmetov. Poskušamo delati čim bolj celovito, kar pomeni:

 • delo s kmetijam; to delo je jedro programa in njegov najpomembnejši del;
 • razvoj trženja ekoživil z ljubljanskih kmetij in omogočanje oskrbe Ljubljančank/Ljubljančanov s kakovostnimi ekoživili;
 • informiranje in osveščanje mladih, potrošnikov in javnosti nasploh.

Pri izvajanju programa poleg z MOL – Službo za kmetijstvo sodelujemo tudi z drugimi oddelki MOL in drugimi organizacijami (Združenje ekoloških kmetov osrednje Slovenije, Zveza BIODAR, Kmetijska svetovalna služba, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije – DOPPS, Umanotera, idr.).


Dejavnosti programa

I. Spodbujanje in nudenje podpore za preusmerjanje v ekološko kmetovanje

 • delo z društvi na področju kmetijstva in razvoja podeželja v MOL,
 • delo s skupino kmetov na vodovarstvenem območju (VVO).

Tu potekajo naslednje dejavnosti:

 • vzpodbujanje zanimanja kmetij za ekološko kmetovanje;
 • pomoč pri izdelavi preusmeritvenih načrtov;
 • pomoč pri prijavi v kontrolno organizacijo za ekološko kmetovanje;
 • pomoč pri razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti;
 • organizacija izobraževanj, predavanj, predstavitev;
 • vzpodbujanje sodelovanja med ekološkimi kmeti.

Od l. 2004 dalje še posebno intenzivno delamo s kmetijami, ki imajo kmetijske površine na vodovarstvenih območjih.

II. Razvoj trženja:

 • razvoj drugih tržnih povezav med ekološkimi pridelovalci ter predelavo, potrošniki, trgovci in drugimi.

III. Izobraževanje in osveščanje javnosti:

 • delo s šolami v MOL: razvoj novih programov za učne dni na ekološki kmetiji;
 • Ekopraznik v Ljubljani (druga sobota v septembru, Pogačarjev trg);
 • predstavljanje ekokmetijstva v MOL na spletnih straneh MOL in ITR;
 • izdajanje publikacij in drugega tiskanega gradiva;
 • druge dejavnosti izobraževanja in osveščanja javnosti.


Kmetovanje na VVO

MOL in VVO

Leta 2003 je MOP začelo pripravljati uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je s popravki končno obliko dobila v januarju 2006.

Zaradi nepripravljenosti in nezmožnosti kmetov za popolno izvajanje uredbe se je MOP odločilo, da rok 1. 1. 2006 iz osnovne uredbe, ki se nanaša na prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev v okolju bolj prijazno ravnanje s kmetijskimi zemljišči z zmanjšanjem gnojenja in prenehanjem uporabe fitofarmacevtskih sredstev na najožjih vodovarstvenih območjih, podaljša za eno leto, do 1. 1. 2007. Prav tako so spremenjene in dopolnjene specifične zahteve, ki se nanašajo na upoštevanje pogojev iz predpisov o ekološkem ali integriranem načinu kmetovanja.

Preusmerjanje kmetij na območju VVO

Uredba je v prvi fazi predvidevala precej širok vodovarstveni pas, kjer bi bil edini sprejet način kmetovanja ali ekološko kmetovanje ali pa zatravitev območja, zato smo se na ITR lotili obsežne animacije kmetij na območju MOL za preusmeritev v ekološko kmetovanje.

V letih 2004 in 2005 smo organizirali vrsto predavanj in prikazov dobrih praks ekološkega kmetijstva, vse lastnike zemljišč na VVO smo sprotno obveščali o vseh izdanih uredbah in jih povabili k brezplačnemu svetovanju glede nadaljnje usmeritve kmetije. Pomagali smo tudi pri ustanovitvi in delovanju ožjega odbora kmetov na VVO, ki je za MOP pripravil pripombe na izdano predzadnjo uredbo.

S preusmeritvijo kmetij na VVO imamo precej težav, saj kmetje za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev ne kažejo velikega zanimanja. Razlogi za to so predvsem: intenzivna pridelava (vrtnarstvo), bližina trga (Ljubljana) in težave pri ureditvi izpusta za živali (strnjene urbanizirane vasi).

ZAKONODAJA

Uredba, ki ureja kmetovanje na VVO:

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 7/2006).

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

1. Uredba Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur.l. RS, št. 102/2003, 120/2004, 7/2006).

Z 8. 2. 2006 sta prenehala veljati šesti in sedmi odstavek 5. člena ter 12. in 13. člen te uredbe.

2. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (z razporeditvijo vodovarstvenih območij) (Ur.l. RS, št. 120/2004, 7/2006).

Spremembe in dopolnitve.

Povezava na:

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3298.html


Comments are closed