Koalicija za trajnostni razvoj podeželja

Trajnostni razvoj PODEŽELJA IN KMETIJSTVA v EU in Sloveniji

 

I. Slovenija: Koalicija za trajnostni razvoj podeželja (Koalicija TRP)

Koalicijo TRP je marca 2006 ustanovilo 11 nevladnih organizacij in en regijski park, trenutno pa šteje že 22 organizacij.

Člani Koalicije

Pisno podporo Koaliciji je izrazilo tudi preko 60 posameznikov.

Naš cilj je takšno kmetijstvo, ki …

 • prideluje kakovostna, varna živila visoke prehranske vrednosti;
 • zagotavlja javne dobrine: biotsko raznovrstnost in kulturno krajino, čisto vodo in okolje nasploh;
 • nudi kakovostna delovna mesta in možnost povezav z drugimi sektorji.

… naš cilj je torej – ekološko kmetijstvo v širšem trajnostnem socialno-pravno-ekonomskem okolju!

Ključni cilj Koalicije za trajnostni razvoj podeželja (KTRP) je:

 • Celovito vključevanje ciljev ohranjanja narave s poudarkom na ekološki mreži Natura 2000 in nacionalnega Akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo v Državni razvojni program.
 • Oblikovanje in sprejetje trajnostno naravnanega nacionalnega Programa razvoja podeželja 2007-2013, v katerem bodo celovito vgrajeni ukrepi za razvoj ekološkega kmetijstva in ukrepi za ohranjanje narave s poudarkom na zagotavljanju ugodnega stanja vrst in habitatov na območjih Natura 2000.

Način delovanja KTRP:

Koalicija deluje na neformalni osnovi. Ustanovile so jo organizacije, ki delujejo v smislu trajnostnega razvoja podeželja na osnovi ohranjanja narave in uveljavljanja ekološkega kmetijstva. O pomembnih odločitvah odločamo s konsenzom večine članov koalicije, medtem ko operativne odločitve sprejema neformalni koordinator koalicije, razen če pride do nasprotovanja. Komunikacija med člani poteka po elektronski pošti, po potrebi pa tudi s pomočjo delovnih sestankov; za komuniciranje z javnostjo je zadolžena ena oseba.

Tu se nahaja obrazec za tiste, ki želite sodelovati kot posameznik, tu pa za vse, ki se nam pridružujete kot organizacija.

Konkretne dejavnosti Koalicije TRP za doseganje cilja:

1. Sooblikovanje Programa razvoja podeželja 2007-2013

Člani Koalicije komunicirajo predvsem po elektronski pošti in prek spletnega portala ter razvijajo predloge in oblikujejo komentarje. Po potrebi se tudi sestanejo. Usklajena mnenja posredujejo odgovornim v državni administraciji in javnosti, vključno z mediji.

Dogodki:

 • 13.3.2006 Prvo delovno srečanje Koalicije TRP.
 • 15.3.2006 Prvi dopis MKGP – ministrici g. Mariji Lukačič: ustanovitev in cilji Koalicije TRP, prošnja za posredovanje informacij glede načinov sodelovanja javnosti in časovnega okvira priprave Programa razvoja podeželja 2007-2013. Pismo 1.
 • 18.4.2006 Na MKGP poslano Mnenje in predlogi Koalicije TRP za Predlog Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007–2013. (Pozor –   nekateri predlogi so bili v pripombah z dne 15.6.2006 spremenjeni – gl. spodaj!) Dokumentu smo priložili spremno pismo s ponovitvijo nekaterih vprašanj. Pismo 2.
 • 15.6.2006 Koalicija pošlje pripombe na dopolnjeni Nacionalni strateški program razvoja podeželja 2007-2013 s predlogi za izboljšave in za ukrepe. Komentarji in predlogi Koalicije.
 • 15.6.2006 Javna predstavitev mnenj o Nacionalnem strateškem programu razvoja podeželja 2007-2013 v Državnem zboru RS.
 • Koalicija predstavi svoje predloge, v Centru Evropa, pod naslovom: Kakšno in čigavo hrano bomo uživali čez 6 let? Kaj bo ostalo od biotske raznovrstnosti? Brez sprememb ni napredka: Program razvoja podeželja 2007-2013
 • 16.6.2006  Koalicija objavi Izjavo za javnost: IZJAVA
 • 21.6.2006  Predstavnica Koalicije na Svetu (Vlade) za trajnostni razvoj predstavi osnovne zahteve koalicije v povezavi z Državnim razvojnim programom
 • 18.7.2006  Delovni sestanek predstavnikov koalicije s sodelavci Sektorja za sonaravno kmetovanje na MKGP.
 • 4.9.2006  Okrogla miza “Ekološko kmetijstvo v Sloveniji l. 2013”: javna razprava o vključevanju nacionalnega Akcijskega načrta razvoja ekokmetijstva in Nature 2000 v Program razvoj podeželja 2007-2013. Več o okrogli mizi in razpravi preberite tu.
 • 29.11. Koalicija pripravi Predloge in komentarje na osnutek  Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Predloge in komentarje na osnutek  Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.
 • 29.11.2006 2-urni sestanek predstavnice Koalicije (anamarija Slabe) s predstavniki MKGP: razprava o predlogih Koalicije glede PRP.
 • 18.12.2006 Udeležba predstavnika Koalicije (Boris Fras, Zveza BIODAR) na sestanku o izračunih plačil v okviru 2. osi PRP, na MKGP.
 • 18.12.2006 Individualni sestanki s predstavniki Evropske komisije (GD Okolje) na temo Programa razvoja podeželja 2007-2013 oziroma sodelovanja slovenskih NVO pri pripravi programa in zahtev koalicije.
 • 18.12.2006 Udeležba na Advisory Group Rural Development (GD za kmetijstvo, Bruselj): informiranje o zadnjem napredku na področju programiranja RP 2007-2013, ter posredovanje mnenja okoljskih NVO glede PRP 2007-2013.

2. Oblikovanje komentarjev na Državni razvojni program 2007-2013

Potekala je interna razprava med člani Koalicije.

3. Sodelovanje pri oblikovanju drugih relevantnih razvojnih dokumentov

Inštitut za trajnostni razvoj je član Koalicije za trajnostno prometno politiko, kjer sodelujemo pri sooblikovanju predlogov na tem področju.

Delovanje koalicije sta podprla:

Dobra družba, s sredstvi sklada Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.

Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje

II. Evropska unija

Organic farming

Trenutno je zelo vroča razprava o predlogu nove Uredbe za ekološko kmetijstvo, ki ga je Evropska komisija objavila konec decembra 2005. Nova uredba naj bi zamenjala dosedanjo, ki je v veljavi od l. 1991. Predlog je že doživel mnoge odzive javnosti, obravnavajo pa ga tudi predstavniki držav članic EU.

V okviru EEB smo na Inštitutu za trajnostni razvoj pripravili osnutek Mnenja EEB o predlogu nove Uredbe za ekološko kmetijstvo, ki ga je EEB po uskladitvi mnenj vseh zainteresiranih organizacij članic v začetku aprila 2006 poslal Evropski komisiji. Dokument je objavljen na spletni strani EEB. 

Comments are closed