Kuhinja sonca

Projekt »KUHINJA SONCA: kuhajmo – jejmo EKO in ZDRAVO«

Predstavitev

Projekt »KUHINJA SONCA: kuhajmo – jejmo EKO in ZDRAVO« smo začeli jeseni l. 2003 in ga zaključili decembra 2005. Projekt smo izvajali s finančno podporo Ministrstva za zdravje v okviru izvajanja PROGRAMA VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA V l. 2003–2005.

V projektu smo želeli povezati dve področji, ki sta po našem mnenju v resnici tudi vsebinsko neločljivo povezani: zdravo prehranjevanje & ekološko kmetijstvo in ekoživilater povezavo na čim bolj zanimiv in nazoren način približati učiteljem in otrokom v osnovnih šolah.

Zakaj projekt »Kuhajmo – jejmo EKO in ZDRAVO«?

O zdravi prehrani je tako učiteljem kot učencem na voljo že precej gradiva, saj več organizacij v zadnjih letih različne ciljne skupine osvešča o tej tematiki. Povsem drugače pa je glede ekološkega kmetijstva in ekoživil.

Čeprav se ekološko kmetijstvo počasi uveljavlja tudi v Sloveniji, je poznavanje tega področja v javnosti še zelo šibko. Veliko vprašanj v zvezi z ekoživili in ekokmetijstvom ostaja neodgovorjenih.

Ekološko kmetijstvo je tesno povezano s prizadevanji za varovanje okolja, pridelavo in predelavo varne hrane, zdravo prehrano, dobrobitjo živali oziroma živalim prilagojeno rejo … Številne države zato načrtno spodbujajo njegov razvoj, tudi s pomočjo nacionalnih akcijskih načrtov; lani ga je pripravila tudi Evropska komisija za območje Evropske unije. V številnih evropskih državah pa so že pred leti začeli uvajati ekoživila tudi v šole in vrtce. Nekateri proizvajalci otroške hrane (npr. Hipp) so pred leti v celoti ali deloma prešli na uporabo ekološko pridelanih surovin.

Izobraževanje in osveščanje otrok ter mladih – seveda pa najprej pedagogov in staršev – o teh temah je nujno tudi za spreminjanje našega obnašanja v smislu uresničevanja trajnostnega razvoja: zavedanja o pomenu varovanja okolja in ohranjanja zdravja ter povezanosti obeh področij.

S pomočjo različnih dejavnosti našega programa smo želeli tako učiteljem, kot tudi otrokom in staršem ponuditi dobre informacije in osnove za nadaljnje delo(vanje).

Glavni nameni projekta

  • promocija varne in zdrave hrane in prehrane za ciljne skupine osnovnošolcev ter njihovih staršev in učiteljev;
  • posredno pa tudi promocija varne in zdrave hrane in prehrane za ciljno skupino kmetic/kmetov oz. podeželskega prebivalstva, s posebnim poudarkom na ekoloških kmetijah.

Ob vključevanju spoznavanja pomena ekokmetijstva in ekoživil. Ciljne skupine projekta so bile osnovnošolci, njihovi učitelji in starši, posredno pa tudi ekološke kmetice/kmetje.

S projektom smo želeli doseči več ciljev, predvsem:

  • ciljnim skupinam predstaviti teme varne in zdrave hrane in prehrane ter ekoživil in ekološkega kmetijstva na zanimiv način, ki motivira za nadaljnje delo;
  • ponuditi osnovna orodja za vključevanje teh vsebin v vsakodnevno prehrano oziroma v učne programe in kasneje v šolsko prehrano;
  • zajeti tri povezane ciljne skupine: OTROK – starši – učitelji;
  • oblikovati osnove za razvoj sodelovanja in partnerstva med šolami in lokalnimi ekološkimi kmetijami;
  • zasnovati temelje za nadaljnje delo s ciljnimi skupinami.

Projekt smo oblikovali kot pilotnega, kar pomeni, da smo želeli v projekt vključiti približno 30 šol in 30 kmetij, ter v projektu razvite metode dela, dejavnosti in gradiva skupaj z njimi preveriti, da bi po morebitnih izboljšavah lahko projekt v prihodnosti čim bolj razširili in zajeli čim več šol in kmetij.

Glavne dejavnosti in rezultati

Ciljne skupine smo povabili k sodelovanju. Ekološke kmete smo povabili s pomočjo objave v reviji BIODAR. Ožjemu izboru šol (pribl. 300 iz vse Slovenije) pa smo vabilo k sodelovanju poslali po pošti; za identifikacijo ožjega izbora smo se povezali z vodji programov “zdravih šol” in “eko šol”.

Zainteresirane šole in kmete, ki so se odzvali na naše vabilo, smo nato povabili na informativno-izobraževalne seminarje.

Pred seminarjem smo pripravili osnutek pisnega gradiva za učitelj(ic)e, ki smo ga pred seminarjem poslali vsem prijavljenim učiteljicam in učiteljem s prošnjo, naj ga pregledajo ter pripravijo pripombe in predloge.

Na ekološkem posestvu Razori pri Podlipoglavu (Mestna občina Ljubljana) smo izvedli informativno-izobraževalne seminarje, in sicer:

  • 31. marca 2005 celodnevni seminar za učitelj(ic)e, ki se ga je udeležilo 36 predstavnikov šol iz vse Slovenije;
  • 4. aprila 2005 celodnevni seminar za ekološke kmetice/kmete, ki ga je obiskalo 35 udeleženk/udeležencev.

Na seminarju za učitelje smo predstavili ekološko kmetijstvo (osnovna izhodišča, metode, nameni, ter pedagoški pomen), osnove zdrave prehrane za šolarje, povezavo med ekoživili in zdravjem, primere povezovanja učnega procesa v osnovni šoli z naravoslovnimi dnevi na ekokmetiji, ter izkušnje z uvajanjem spoznavanja ekološkega kmetijstva in samih ekoživil v šole in vrtce v sosednji Avstriji.

Na seminarju za ekološke kmete smo predstavili, kaj ekološka kmetija lahko pokaže šolarjem in učiteljem, kako je treba proces sodelovanja in izvedbo obiskov organizirati, na katere stvari je treba biti pozoren; ter nadalje osnove zdrave prehrane za šolarje in nasploh, ter povezavo med ekoživili in zdravjem.

Na koncu seminarja za učitelje smo zbrali predloge in pripombe, da bi jih lahko upoštevali pri dokončnem oblikovanju gradiva.

Z odzivom ciljnih skupin – z udeležbo na seminarjih smo bili zelo zadovoljni, saj so se odzvale šole in kmetije iz cele Slovenije; tudi število udeležencev je bilo največje možno, kolikor smo jih lahko sprejeli, da je bilo delo še možno.

Oblikovali smo seznam povezav ekoloških kmetij in šol, ki so se prijavile za sodelovanje v projektu »Kuhinja sonca – kuhajmo in jejmo EKO in ZDRAVO. Prijavilo se je 46 kmetij (vključno z ekološkim posestvom Razori) in 36 šol.

Vse sodelujoče šole smo povabili k sodelovanju v dejavnostih »Učni dnevi na ekoloških kmetijah« in natečaj »7 naj zajtrkov in malic iz sončne kuhinje«.

Zbrali smo natančne podatke o njihovi ponudbi oz. usmeritvi (dejavnosti) 37 ekoloških kmetij, ki želijo sodelovati s šolami, in pripravili  seznam z naslovi in natančnim opisom usmerjenosti in ponudbe ekoloških kmetij, da bi šolam omogočili najti najustreznejšo partnersko kmetijo. Seznam smo posredovali šolam.

Za sodelovanje v sklopu dejavnosti »Učni dnevi na ekoloških kmetijah« se je odločila večina šol, od teh se jih je 8 obvezalo, da bodo učne dni izvedle še pred koncem zaključka projekta oziroma do konca oktobra. Ostale šole izvedbo načrtujejo v drugi polovici šolskega leta 2005/2006.

Za sodelovanje v natečaju se je prijavilo 9 šol, 6 pa jih je program tudi izvedlo. Šole, ki so izvedle program, so nam poslale svoje izdelke.

V juniju smo šole povabili na 4. Ekopraznik v Ljubljani, ki smo ga letos izvedli kot prireditev pod naslovom: “Živeti dobro – živeti eko in zdravo” (organizator Inštitut za trajnostni razvoj).

Na Ekoprazniku 10. septembra 2005 smo 3 stojnice na “veliki ekotržnici” (prek 70 sodelujočih) rezervirali posebej za predstavitev šol. Tri šole z najboljšim programom predstavitve so svoje dejavnosti na temo “eko in zdravo” predstavile z besedo, pisnim gradivom in likovnimi deli na lastnih stojnicah (sliki desno in spodaj).

V oktobru se je zaključil natečaj Strokovna komisija je pregledala prispele projektne naloge šol in ugotovila, da so se udeleženci res potrudili. Ti rezultati so nam potrdili, da smo izbrali zanimivo temo, ki je motivirala sodelujoče.

Zaradi pilotne narave projekta in števila sodelujočih smo se odločili, da nagradimo vse sodelujoče šole oz.celotne razrede; vse sodelujoče šole/razredi bodo tako prejeli paket zdravih ekoživil.

Izvajalec programa: Inštitut za trajnostni razvoj skupaj s prijaviteljem Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije. Finančno podporo je zagotovilo Ministrstvo za zdravje v okviru programov in projektov varovanja in krepitve zdravja v l. 2004 in 2005.

thumbnail of KUHINJA SONCA

Poročilo projekta

Comments are closed